UPM osavuosikatsaus Q1 2022: Tiukat markkinat tukivat vahvaa tulosta

Pörssitiedote 26.4.2022 9.50 EEST

UPM-Kymmene Oyj                        Pörssitiedote (Osavuosikatsaus)                        26.4.2022 klo 9.50

UPM osavuosikatsaus Q1 2022:
Tiukat markkinat tukivat vahvaa tulosta

Q1 2022 lyhyesti

  • Liikevaihto kasvoi 12 % ja oli 2 507 (Q1 2021: 2 234) miljoonaa euroa
  • Vertailukelpoinen liikevoitto oli viime vuoden tasolla ja oli 277 (279) miljoonaa euroa eli 11,0 % (12,5 %) liikevaihdosta
  • Liiketoiminnan rahavirta oli 12 (217) miljoonaa euroa
  • Nettovelka nousi 837 (83) miljoonaan euroon, ja nettovelan suhde EBITDAan oli 0,46 (0,06)
  • Myyntihinnat nousivat kaikilla liiketoiminta-alueilla ja ylittivät korkeampien muuttuvien kustannusten negatiivisen vaikutuksen
  • Lakko Suomessa vaikutti tuotanto- ja toimitusmääriin erityisesti sellu-, paperi- ja biopolttoaineliiketoiminnoissa
  • Rahavarat ja käyttämättömät luottolimiitit olivat 2,9 miljardia euroa katsauskauden lopussa
  • Merkittävät kasvuhankkeet Uruguayssa ja Saksassa etenevät hyvin, Leunan biojalostamon kustannusarviota päivitetty
  • UPM päätti keskeyttää toimitukset Venäjälle, puun ostamisen Venäjällä ja Venäjältä sekä UPM Chudovon vaneritehtaan toiminnan toistaiseksi
  • Huhtikuussa UPM ja Paperiliitto solmivat ensimmäistä kertaa liiketoimintakohtaiset työehtosopimukset ja lakko Suomen tehtailla päättyi

Tunnuslukuja

 Q1/2022Q1/2021Q4/2021Q1–Q4/2021
Liikevaihto, milj. euroa        2 507        2 234        2 673        9 814
Vertailukelpoinen EBITDA, milj. euroa        377        389        470        1 821
% liikevaihdosta        15,0        17,4        17,6        18,6
Liikevoitto, milj. euroa        183        279        415        1 562
Vertailukelpoinen liikevoitto (EBIT), milj. euroa        277        279        461        1 471
% liikevaihdosta        11,0        12,5        17,2        15,0
Voitto ennen veroja, milj. euroa        179        272        420        1 548
Vertailukelpoinen voitto ennen veroja, milj. euroa        273        272        466        1 457
Kauden voitto, milj. euroa        139        227        340        1 307
Vertailukelpoinen kauden voitto, milj. euroa        232        228        373        1 204
Tulos per osake (EPS), euroa        0,25        0,42        0,63        2,41
Vertailukelpoinen EPS, euroa        0,42        0,42        0,69        2,22
Oman pääoman tuotto (ROE), %        5,0        9,7        12,6        12,7
Vertailukelpoinen ROE, %        8,4        9,7        13,8        11,7
Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE), %        5,8        9,5        12,7        12,4
Vertailukelpoinen ROCE, %        8,5        9,5        14,1        11,7
Liiketoiminnan rahavirta, milj. euroa        12        217        406        1 250
Liiketoiminnan rahavirta per osake, euroa        0,02        0,41        0,76        2,34
Oma pääoma per osake kauden lopussa, euroa        20,11        17,06        20,34        20,34
Sijoitettu pääoma kauden lopussa, milj. euroa        13 840        11 933        13 759        13 759
Nettovelka kauden lopussa, milj. euroa        837        83        647        647
Nettovelka/EBITDA (viim. 12 kk)        0,46        0,06        0,35        0,35
Henkilöstö kauden lopussa        16 843        17 670        16 966        16 966


Toimitusjohtaja Jussi Pesonen kommentoi Q1:n tulosta:

“Markkinakysyntä oli vahvaa, ja UPM:n liiketoiminnot menestyivät mainiosti. Ensimmäisen vuosineljänneksen tuloksemme on hyvä ja samalla tasolla kuin vuosi sitten vastaavaan aikaan. Hinnat nousivat merkittävästi kaikissa liiketoiminnoissa, ja hintojen nousun vaikutus oli suurempi kuin muuttuvien kustannusten nousun. Tulos on hieno saavutus, kun ottaa huomioon lakon useimmilla Suomen tehtailla sekä sodan Ukrainassa.

Vuosineljänneksen liikevaihto kasvoi 12 % ja oli 2 507 miljoonaa euroa. Vertailukelpoinen liikevoitto oli viime vuoden tasolla ja oli 277 miljoonaa euroa, 11 % liikevaihdosta. Liiketoiminnan rahavirta oli 12 miljoonaa euroa. Luvussa näkyy inflaatio sekä energiaan liittyvien erien vaikutus käyttöpääomassa. Nettovelka maaliskuun lopussa oli 837 miljoonaa euroa. Rahavarat ja käyttämättömät luottolimiitit olivat 2,9 miljardia euroa. Vahva maksuvalmius ja tase ovat tärkeä voimavara nyt, kun toteutamme merkittäviä kasvuhankkeita ja toimintaympäristön ennustettavuus on huono.

Hinnat nousivat kaikissa UPM:n liiketoiminnoissa, ja markkinahintojen nousu jatkui edelleen myös UPM Fibres -liiketoiminta-alueella. Uruguayn sellutehdas ja UPM Timber menestyivät erinomaisesti. Nykyiseen markkinatilanteeseen nähden liiketoiminta-alueen tulos jäi kuitenkin vaatimattomaksi, kun kaksi kolmasosaa sellutuotannosta seisoi lakon johdosta.

UPM Communication Papers palasi plussalle tiukkojen markkinoiden sekä oikea-aikaisten ja onnistuneiden kaupallisten toimenpiteiden ansiosta. Liiketoiminnan tuotantopanosten, erityisesti energian, kustannukset nousivat jyrkästi, mutta onnistuimme vastaavasti nostamaan myyntihintoja. Kolmannes graafisten paperien tuotannosta seisoi Suomessa lakon takia, mutta pystyimme toimittamaan tilauksia varastoista ja Suomen ulkopuolisilta tehtailta.

UPM Specialty Papersin irroke- ja pakkauspaperien markkinat olivat edelleen hyvät, ja hinnat nousivat. Toimitusmäärät kuitenkin laskivat lakon johdosta. Hienopaperien hinnat nousivat Aasiassa. Korkeisiin tuotantokustannuksiin vastattiin monin toimenpitein.

UPM Raflatacin kysyntä ja marginaalit olivat edelleen terveellä pohjalla, vaikka raaka-aineiden, energian ja logistiikan kustannukset nousivat selvästi. Ensimmäisen neljänneksen vertailukelpoiseen liikevoittoon sisältyy 13 miljoonan euron varaus Venäjän saataviin ennakoitujen luottotappioiden osalta. Toimitusmäärät laskivat, kun lakko Suomessa aiheutti raaka-ainepulaa ja rajoitti tuotantoa.

UPM Plywood teki jälleen ennätystuloksen vahvan kysynnän ja korkeiden myyntihintojen ansiosta. Joulukuussa allekirjoitettu uusi liiketoimintakohtainen työehtosopimus lisäsi joustavuutta Suomen tehtaiden tuotannossa. Sillä on erityisen suuri merkitys nykyisillä vahvoilla markkinoilla ja venäläisen tuotannon laskiessa.

UPM Energy teki hyvän tuloksen Suomen korkeiden aluehintojen ansiosta. Hinnat ja liiketoiminta-alueen tulos laskivat kuitenkin viime vuoden viimeisen neljänneksen ennätystasolta. OL3-ydinvoimalaitosyksikkö kytkettiin valtakunnalliseen sähköverkkoon maaliskuussa, ja tuotanto kasvaa tasaisesti. Laitos aloittaa säännöllisen kaupallisen tuotannon vuoden kolmannella neljänneksellä, mikä lisää UPM:n hiilidioksidivapaata sähköntuotantoa merkittävästi. OL3 myös lisää Suomen sähköntuotannon omavaraisuutta.

Muussa toiminnassa UPM Biofuelsilla ei ollut tuotantoa eikä toimituksia lakon takia. Kehittyneiden uusiutuvien polttoaineiden markkinat olivat edelleen vahvat.

Euroopan geopoliittinen ympäristö on muuttunut dramaattisesti Venäjän hyökättyä Ukrainaan, ja Euroopan ja maailmantalouden epävarmuus on lisääntynyt merkittävästi. Suurin huolemme kohdistuu sodasta kärsiviin ihmisiin, ja olemmekin alkaneet toimittaa Ukrainaan humanitaarista apua ja materiaalitukea. UPM keskeytti toimitukset Venäjälle sekä puun ostamisen Venäjällä ja Venäjältä. Päätimme myös keskeyttää Chudovon vaneritehtaan tuotannon.

Paperiliiton pitkä lakko UPM Pulpin, UPM Communication Papersin, UPM Specialty Papersin, UPM Raflatacin ja UPM Biofuelsin tehtailla Suomessa vaikutti merkittävästi ensimmäisen neljänneksen tuotantomääriin. Liiketoimintakohtaiset sopimukset syntyivät 22. huhtikuuta, ja käynnistämme parhaillaan tuotantoa lakon piirissä olleilla tehtailla. Vaneritehtaamme ja sahat ovat toimineet normaalisti koko alkuvuoden ajan.

Lähdimme tämän kierroksen työehtosopimusneuvotteluihin pitkän aikavälin tavoittein varmistamaan liiketoimintojen tulevaisuuden kilpailukykyä. Saavutimme tavoitteemme, seitsemän liiketoimintakohtaista sopimusta, joilla parannetaan yksiköiden tuottavuutta sekä tarjotaan työntekijöille kilpailukykyiset työehdot. Meillä on Suomessa yli 6 000 työntekijää ja lähes 10 miljardin euron omaisuus. Vastuullamme on mahdollistaa menestyksen edellytykset liiketoiminnoillemme ja henkilöstöllemme Suomessa. Liiketoimintakohtaiset työehtosopimukset ovat siinä avainasemassa. Uudet sopimukset lisäävät joustavuutta tehtailla ja avaavat investointimahdollisuuksia. Paremmasta kilpailukyvystä hyötyvät viime kädessä myös asiakkaamme.

Samaan aikaan suuret kasvuhankkeemme ovat rakennusvaiheessa Uruguayssa ja Saksassa sekä suunnitteilla Hollannissa. Hankkeet ovat tärkeä osa strategiaamme, tulevaisuuden arvonluontia ja tuloskasvua.

Paso de los Torosin sellutehdashanke etenee hyvin kohti käynnistymistään vuoden 2023 ensimmäisen neljänneksen loppuun mennessä. Kassakustannustasoltaan, 280 dollaria toimitettua sellutonnia kohti, erittäin kilpailukykyinen tehdas tuo merkittävää tuloskasvua tuotannon päästyä vauhtiin.

Myös Leunan biojalostamohanke edistyy nyt hyvin. Olemme täsmentäneet investoinnin kokonaiskustannusarviota 750 miljoonaan euroon. Luvussa on otettu huomioon jalostamon käynnistyminen vuoden 2023 loppuun mennessä sekä nykyinen korkea kustannustaso. Voimakkaan asiakaskysynnän ansiosta investointi on houkutteleva, ja biokemikaaliliiketoiminnan pitkän aikavälin kasvustrategia näyttää yhä kiinnostavammalta. Tiimimme onkin jo suunnittelemassa seuraavia kasvuvaiheita Leunan ensimmäisen jalostamon jälkeen.

Biopolttoaineissa mahdollisen uuden biojalostamon perussuunnittelu etenee täyttä vauhtia, nyt Rotterdamissa. Ilmastoratkaisujen kysyntä kasvaa selvästi. Dramaattisesti muuttunut geopoliittinen tilanne vain korostaa tarvetta löytää nopeasti vaihtoehtoja fossiilisille polttoaineille. Uskon, että UPM:llä voi olla merkittävä rooli yhteiskunnan pyrkiessä vähähiilisyyteen ja luotaessa fossiilisista raaka-aineista riippumatonta tulevaisuutta.

Tuoreimpana osoituksena UPM:n sitoutumisesta vastuullisuuteen julkistimme maaliskuussa uuden, vuoteen 2030 asti ulottuvan Forest Action -metsävastuullisuusohjelman. Se ohjaa yhtiön puunhankintaa globaalisti ja koskee UPM:n omia metsiä Suomessa ja Yhdysvalloissa sekä puuviljelmiä Uruguayssa. Ohjelma ylittää nykyiset standardivaatimukset, ja sen toimenpiteet vaikuttavat myönteisesti kaikkiin kestävän metsätalouden osa-alueisiin: ilmastoon, luonnon monimuotoisuuteen, maaperään, vesistöihin ja toiminnan yhteiskunnallisiin vaikutuksiin. Konkreettisilla toimilla voimme tehdä 2020-luvusta kestävän kasvun vuosikymmenen."

Näkymät vuodelle 2022

UPM:n tulos nousi takaisin pandemiaa edeltäneelle vahvalle tasolle vuonna 2021, ja myös vuodesta 2022 odotetaan tulevan yhtiölle hyvä vuosi.

Vuoden 2022 näkymiin liittyy merkittäviä epävarmuuksia, jotka liittyvät sotaan Ukrainassa, pandemiaan, talouskasvuun Euroopassa ja globaalisti poikkeukselliseen energiamarkkina-tilanteeseen ja tiukkoihin raaka-aine- ja logistiikkamarkkinoihin.

Useimpien UPM:n tuotteiden kysynnän arvioidaan jatkuvan hyvänä vuonna 2022. Vuoden alkupuoliskolla tuotantoon ja tulokseen vaikuttaa lakko suomalaisissa yksiköissä UPM Pulp-, UPM Biofuels-, UPM Raflatac-, UPM Specialty Papers- ja UPM Communication Papers -liiketoiminnoissa, sekä toiselle vuosineljännekselle suunnitellut kaksi sellutehdaskunnossapito-seisokkia Suomessa.

Myyntihintojen ja muuttuvien kustannusten odotetaan nousevan useimmissa UPM:n liiketoiminnoissa vuoden 2022 ensimmäisellä puoliskolla. UPM jatkaa marginaalien hallintaa tuotteiden hinnoittelulla, tuotteiden ja markkinoiden optimoinnilla, tuotantolaitosten tehokkaalla käytöllä sekä toimenpiteillä, joilla parannetaan muuttuvien ja kiinteiden kustannusten tehokkuutta.

UPM:n vertailukelpoisen liikevoiton vuoden 2022 alkupuoliskolla odotetaan olevan vuoden 2021 ensimmäistä vuosipuoliskoa vastaavalla tasolla. Koko vuoden 2022 vertailukelpoisen liikevoiton odotetaan olevan vuotta 2021 vastaavalla tasolla tai korkeampi.

Kutsu UPM:n Q1 2022 osavuosituloksen webcastiin ja lehdistötilaisuuteen

Analyytikoille ja sijoittajille tarkoitettu englanninkielinen webcast-lähetys ja puhelinkonferenssi alkaa klo 13.15. UPM:n tulosta esittelevät toimitusjohtaja Jussi Pesonen ja talousjohtaja Tapio Korpeinen. Webcastia voivat seurata kaikki UPM:n verkkosivuilla, mutta kysymyksiä voivat esittää vain puhelinkonferenssiin osallistuvat. Ilmoittautuminen konferenssiin tapahtuu soittamalla alla olevaan numeroon:

Puhelinkonferenssin nimi: UPM Interim Report for January–March 2022
Puhelinnumero: +358 (0)9 817 103 10
PIN-koodi: 78465553#

Toivomme osallistujien soittavan numeroon 5–10 minuuttia ennen lähetyksen alkua, jotta lähetys voi alkaa aikataulussa. Tallenne webcastista on katsottavissa 12 kuukauden ajan osoitteessa www.upm.fi.

Heti sijoittajapuhelun jälkeen klo 14.45 toimitusjohtaja Pesonen esittelee osavuosikatsausta medialle suomenkielisessä mediatilaisuudessa ja verkkolähetyksessä. Koronapandemian vuoksi paikan päälle UPM:n pääkonttoriin otetaan rajoitetusti vain median edustajia. Muut voivat seurata tilaisuutta verkkolähetyksessä. Ilmoittautuminen pääkonttorin tilaisuuteen ja verkkolähetykseen tapahtuu tästä linkistä.

*

Ne tämän katsauksen kannanotot, jotka eivät koske jo toteutuneita tosiasioita, ovat tulevaisuutta koskevia arvioita. Tällaisia arvioita ovat esimerkiksi odotukset, jotka koskevat markkinoiden kasvua ja kehitystä, kasvua ja kannattavuutta koskevat odotukset sekä lausumat, joissa esiintyy sana "uskoa", "odottaa", "ennakoida", "aavistaa" tai muu vastaava ilmaisu. Koska nämä arviot perustuvat tämänhetkisiin suunnitelmiin ja arvioihin, ne sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä, jotka saattavat johtaa siihen, että todelliset tulokset poikkeavat olennaisesti niitä koskevista kannanotoista. Tällaisia tekijöitä ovat mm. (1) toimintaedellytykset, kuten esim. tuotannon jatkuva onnistuminen ja siitä saatava tehokkuushyöty, tuotantopanosten saatavuus ja kustannukset, tuotekehityksen jatkuva onnistuminen, uusien tuotteiden kysyntä, nykyisten ja tulevien yhteistyöjärjestelyiden onnistuminen, liiketoimintastrategian tai kehityssuunnitelmien tai -kohteiden muuttuminen, konsernin patenttien ja muiden immateriaalioikeuksien tuottaman suojan muuttuminen, edellytysten muuttuminen koskien pääoman saantia hyväksyttävillä ehdoilla; (2) alan olosuhteet, kuten esim. tuotteiden kysynnän voimakkuus, kilpailutilanne, konsernin tuotteiden maailmanlaajuiset vallitsevat ja tulevat markkinahinnat ja niitä koskevat hinnoittelupaineet, konsernin asiakkaiden ja kilpailijoiden taloudellinen tilanne, kilpailijoiden mahdolliset uudet kilpailevat tuotteet ja teknologia; ja (3) yleinen taloudellinen tilanne, kuten esim. konsernin maantieteellisten päämarkkina-alueiden taloudellinen kasvuaste tai valuuttakurssien ja korkotason muutokset. Keskeiset tulokseen vaikuttavat tekijät ja konsernin kustannusrakenne esitellään vuoden 2021 vuosikertomuksen sivuilla 165–166. Riskit ja mahdollisuudet esitellään sivuilla 34–35 sekä riskit ja riskienhallinta sivuilla 131–135.

*

UPM-Kymmene Oyj
Pirkko Harrela
Johtaja, Sidosryhmäsuhteet

UPM, Mediasuhteet
ma-pe klo 9-16
puh. 040 588 3284
media@upm.com

UPM
Tarjoamme uusiutuvia ja vastuullisia ratkaisuja ja innovoimme tulevaisuuden vaihtoehtoja fossiilisen talouden ratkaisuihin kuudella liiketoiminta-alueella: UPM Fibres, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Communication Papers ja UPM Plywood. Alamme johtavana toimijana ja vastuullisuuden edelläkävijänä olemme allekirjoittaneet YK:n 1,5 asteen ilmastositoumuksen. Ilmastonmuutosta hillitsevät tavoitteemme ja toimenpiteemme perustuvat tieteelliseen tutkimukseen. Yhtiössämme työskentelee noin 17 000 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 9,8 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. UPM Biofore – Beyond fossils. www.upm.fi

Seuraa UPM:ää Twitter | LinkedIn | Facebook | YouTube | Instagram | #UPM #biofore #beyondfossils