UPM:n uusi metsävastuullisuusohjelma rakentaa kestävää metsätaloutta ja käynnistää uusia luonnon monimuotoisuutta tukevia hankkeita

Sijoittajauutinen 1.3.2022 11.00 EET

 

(UPM, Helsinki, 1.3.2022 klo 11.00) – UPM julkistaa uuden, vuoteen 2030 asti ulottuvan metsävastuullisuusohjelman. Maailmanlaajuinen ohjelma ohjaa yhtiön puunhankintaa globaalisti ja koskee UPM:n omia metsiä Suomessa ja Yhdysvalloissa sekä puuviljelmiä Uruguayssa. Ohjelma ylittää nykyiset standardivaatimukset, ja sen toimenpiteet vaikuttavat myönteisesti kaikkiin kestävän metsätalouden osa-alueisiin: ilmastoon, luonnon monimuotoisuuteen, maaperään, vesistöihin ja toiminnan yhteiskunnallisiin vaikutuksiin.

”Ilmastonmuutos ja lajikato ovat aikamme suurimpia haasteita”, toimitusjohtaja Jussi Pesonen sanoo. ”UPM on vuosikymmenten ajan kehittänyt metsienkäyttöä uusimman tiedon ja hyviksi todettujen käytäntöjen pohjalta, ja olemme oppineet matkan varrella paljon. Uusi metsäohjelmamme kirittää meitä entisestään. Haluamme olla kestävän metsänhoidon edelläkävijä, joka omien metsien vastuullisen hoidon lisäksi tukee muita metsänomistajia vastuullisuustavoitteissa. Yhteistyöllä ja konkreettisilla toimilla voimme tehdä 2020-luvusta kestävän kasvun vuosikymmenen”, Pesonen toteaa.

new-forest-responsibility-programme.jpg

UPM on ollut uranuurtaja vastuullisen metsänhoidon kehittämisessä. Yhtiön vuonna 1998 käynnistämä monimuotoisuusohjelma oli alan ensimmäinen. Yhtiö sitoutui ensimmäisten joukossa myös YK:n 1,5 asteen ilmastotavoitteeseen ja sen myötä ilmastopositiiviseen metsänhoitoon sekä biodiversiteetin lisäämiseen yhtiön metsissä Suomessa. Uusi ohjelma laajentaa nettopositiivisen biodiversiteettitavoitteen Uruguayn puuviljelmille, joiden luonnon monimuotoisuuden mittarit on kehitetty vastaamaan paikallisia olosuhteita ja toimintaympäristöä. Puuviljelmillä nettopositiivisuustavoite voidaan saavuttaa luontaisten elinympäristöjen suojelulla, luonnonhoidolla ja suojelutoimien tehokkuuden seurannalla.

Metsäluonnon monimuotoisuuden kehityksellä on suora yhteys myös johdon palkitsemiseen. Positiivinen vaikutus metsäluonnon monimuotoisuuteen yhtiön omissa metsissä Suomessa on sisällytetty UPM:n pitkän tähtäimen kannusteohjelmaan.

Ohjelmassa on myös uusia yhteistyöhankkeita, kuten yhteistyö Sääksisäätiön kanssa suurten petolintujen, muun muassa uhanalaisten mehiläishaukan ja hiirihaukan pesimäreviirien kehittämiseksi. Näiden lajien kannankehitys on ollut laskevaa, ja hankkeella pyritään edistämään metsätalouden ja pesimäreviirien rinnakkaiseloa ja tukemaan kantojen elpymistä.

Näillä toimilla vähennämme myös metsätalouden aiheuttamia päästöjä, säilytämme metsät hiilinieluina ja sopeutamme metsiä ilmastomuutokseen. Olemme esimerkiksi yhteistyössä Luonnonvarakeskuksen kanssa laskeneet maaperän hiilitaseen Uruguayn puuviljelmillä. Suomessa olemme laskeneet puunhankinnan ilmastopäästöt niiden kehityksen seuraamiseksi. Kehitämme metsänhoidon menetelmiä metsien sopeuttamiseksi ilmastonmuutokseen. Lisäksi olemme sitoutuneet varmistamaan kaikkialla, että metsämme kasvavat käyttöä enemmän.

Maaperän, veden ja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden osalta toteutamme vuodesta 2022 alkaen useita eri hankkeita ja kehitämme vaikuttavuuden seurantaa. Jokaisen puunhankinta-alueen tavoitteena on turvata maaperän tuottokyky ja vesien hyvä tila sekä varmistaa, että olemme vastuullinen toimija läpi hankintaketjun.

Lisätietoja antaa:
Johtaja Sami Oksa, Sidosryhmäsuhteet, UPM, puh. 040 560 3474

Lue lisää: upm.fi/forestaction

UPM, Mediasuhteet
ma-pe klo 9-16
puh. 040 588 3284
media@upm.com

UPM
Tarjoamme uusiutuvia ja vastuullisia ratkaisuja ja innovoimme tulevaisuuden vaihtoehtoja fossiilisen talouden ratkaisuille kuudella liiketoiminta-alueella: UPM Fibres, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Communication Papers ja UPM Plywood. Alamme johtavana toimijana ja vastuullisuuden edelläkävijänä olemme allekirjoittaneet YK:n 1,5 asteen ilmastositoumuksen. Ilmastonmuutosta hillitsevät tavoitteemme ja toimenpiteemme perustuvat tieteelliseen tutkimukseen. Yhtiössämme työskentelee noin 17 000 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 9,8 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. UPM Biofore – Beyond fossils. www.upm.fi

Seuraa UPM:ää Twitter | LinkedIn | Facebook | YouTube | Instagram | #UPM #biofore #beyondfossils