UPM osavuosikatsaus Q3 2021: Ennätyksellinen vuosineljännes poikkeuksellisen epävakaassa globaalissa ympäristössä

Pörssitiedote 26.10.2021 9.45 EEST

UPM-Kymmene Oyj                Pörssitiedote (Osavuosikatsaus)                26.10.2021 klo 09.45

UPM osavuosikatsaus Q3 2021:
Ennätyksellinen vuosineljännes poikkeuksellisen epävakaassa globaalissa ympäristössä

Q3 2021 lyhyesti

 • Liikevaihto nousi 24 % ja oli 2 523 (Q3 2020: 2 028) miljoonaa euroa
 • Vertailukelpoinen liikevoitto nousi 98 % ja oli 424 (215) miljoonaa euroa eli 16,8 % (10,6 %) liikevaihdosta
 • Liiketoiminnan rahavirta oli 318 (365) miljoonaa euroa
 • UPM:n tuotteiden kysyntä oli hyvä, ja kokonaisuutena myyntihintojen korotukset ylittivät tuotantopanosten hintojen nopean nousun vaikutuksen
 • UPM Shottonin sanomalehtipaperitehtaan myynti saatiin päätökseen
 • Yritysten vastuullisuutta maailmanlaajuisesti arvioiva EcoVadis nimesi UPM:n korkeimmalle mahdolliselle Platinum-tasolle tunnustuksena yhtiön vastuullisuustoiminnasta vuonna 2021
 • YK:n johtava kestävän kehityksen foorumi, Global Compact nimesi UPM:n maailman 37 vastuullisimman yrityksen joukkoon

Q1–Q3 2021 lyhyesti

 • Liikevaihto nousi 12 % ja oli 7 141 (Q1–Q3 2020: 6 392) miljoonaa euroa
 • Vertailukelpoinen liikevoitto nousi 45 % ja oli 1 010 (697) miljoonaa euroa, mikä oli 14,1 % (10,9 %) liikevaihdosta
 • Liiketoiminnan rahavirta oli 844 (659) miljoonaa euroa
 • Strategiset kasvuhankkeet etenivät hyvin
 • Nettovelka nousi 667 (89) miljoonaan euroon ja nettovelan suhde EBITDAan oli 0,38 (0,06)
 • Rahavarat ja käyttämättömät luottolimiitit olivat 2,5 miljardia euroa syyskuun lopussa
 • UPM aloitti uuden sukupolven biopolttoainejalostamon perussuunnitteluvaiheen tammikuussa
 • Helmikuussa UPM allekirjoitti The Climate Pledge -sitoumuksen saavuttaa Pariisin ilmastosopimuksen asettamat tavoitteet 10 vuotta etuajassa

Tunnuslukuja

 Q3/2021Q3/2020Q2/2021Q1–Q3/2021Q1–Q3/2020Q1–Q4/2020
Liikevaihto, milj. euroa2 523  2 028  2 384  7 141  6 392  8 580  
Vertailukelpoinen EBITDA, milj. euroa535  331  426  1 351  1 050  1 442  
% liikevaihdosta21,2  16,3  17,9  18,9  16,4  16,8  
Liikevoitto, milj. euroa564  117  304  1 147  508  761  
Vertailukelpoinen liikevoitto (EBIT), milj. euroa424  215  307  1 010  697  948  
% liikevaihdosta16,8  10,6  12,9  14,1  10,9  11,1  
Voitto ennen veroja, milj. euroa558  109  298  1 128  487  737  
Vertailukelpoinen voitto ennen veroja, milj. euroa418  207  301  991  676  924  
Kauden voitto, milj. euroa497  83  243  968  378  568  
Vertailukelpoinen kauden voitto, milj. euroa359  158  246  832  546  737  
Tulos per osake (EPS), euroa0,92  0,15  0,45  1,78  0,70  1,05  
Vertailukelpoinen EPS, euroa0,66  0,29  0,45  1,53  1,01  1,37  
Oman pääoman tuotto (ROE), %19,9  3,5  10,3  12,9  5,1  5,8  
Vertailukelpoinen ROE, %14,3  6,7  10,4  11,1  7,4  7,5  
Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE), %17,9  4,3  10,1  12,5  6,2  6,7  
Vertailukelpoinen ROCE, %13,4  7,9  10,2  11,0  8,5  8,3  
Liiketoiminnan rahavirta, milj. euroa318  365  308  844  659  1 005  
Liiketoiminnan rahavirta per osake, euroa0,60  0,69  0,58  1,58  1,23  1,89  
Oma pääoma per osake kauden lopussa, euroa19,08  17,54  17,62  19,08  17,54  17,53  
Sijoitettu pääoma kauden lopussa, milj. euroa13 039  10 721  12 226  13 039  10 721  11 555  
Nettovelka kauden lopussa, milj. euroa667  89  750  667  89  56  
Nettovelka/EBITDA (viim. 12 kk)0,38  0,06  0,49  0,38  0,06  0,04  
Henkilöstö kauden lopussa17 085  18 349  17 874  17 085  18 349  18 014  

 

Toimitusjohtaja Jussi Pesonen kommentoi Q3:n tulosta:

“Vuoden kolmas neljännes oli UPM:n kaikkien aikojen paras. Samaan aikaan strategiset kasvuhankkeemme ovat edistyneet hyvin. Nämä ovat erinomaisia saavutuksia poikkeuksellisen epävakaassa ja epävarmassa globaalissa toimintaympäristössä. Haluankin kiittää kaikkia UPM:läisiä sinnikkyydestä ja määrätietoisuudesta.

Tuotteidemme kysyntä oli hyvää erityisesti Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa, ja myyntihinnat nousivat kaikissa liiketoiminnoissa. Toisaalta muuttuvat kustannukset nousivat nopeasti kaikkialla. Etenkin energiamarkkinat ovat muuttuneet dramaattisesti lyhyessä ajassa. Liiketoimintojen toiminnan tehokkuus oli erinomainen logistiikan ja globaalien toimitusketjujen haasteista huolimatta.

Vuosineljänneksen liikevaihto kasvoi 24 % ja oli 2 523 miljoonaa euroa. Vertailukelpoinen liikevoitto nousi 98 % viime vuoden sulkutoimien sävyttämästä kolmannesta vuosineljänneksestä ja oli 424 miljoonaa euroa eli 16,8 % liikevaihdosta. Liiketoiminnan rahavirta oli 318 miljoonaa euroa, ja taloudellinen asemamme on edelleen hyvin vahva. Nettovelka syyskuun lopussa oli 667 miljoonaa euroa ja nettovelan suhde EBITDAan oli 0,38. Rahavarat ja käyttämättömät luottolimiitit olivat 2,5 miljardia euroa.

UPM Biorefiningin vuosineljännes oli ennätyksellinen. Ennätystulokseen vaikuttivat merkittävästi korkeammat sellun ja sahatavaran myyntihinnat sekä erinomainen toiminnan tehokkuus. Sellumarkkina jatkui vahvana Euroopassa mutta pehmeni Aasiassa. Kehittyneen uusiutuvan dieselin ja naftan kysyntä oli myös vahvaa, ja Lappeenrannan biojalostamon tuotanto käynnistyi uudestaan elokuun alussa tulipalosta aiheutuneiden korjaustöiden jälkeen.

UPM Raflatac oli edelleen yksi huippusuoriutujistamme. Kysynnän kasvu jatkui vahvana useimmilla markkinoilla ja useimmissa loppukäytöissä. Tuotantokustannukset nousivat nopeasti neljänneksellä, mutta onnistunut marginaalien hallinta lievensi kustannusnousun vaikutuksia.

UPM Specialty Papersin markkina oli kaksijakoinen. Toisaalta tarra-, tausta- ja pakkauspaperin kysyntä jatkui hyvänä kaikilla markkinoilla ja myyntihinnat nousivat merkittävästi. Toisaalta hienopaperien kysyntä Aasiassa hidastui ja hinnat laskivat. Korkeat tuotantopanosten kustannukset ja Kiinan poikkeuksellinen energiamarkkinatilanne vaikuttivat tulokseen.

Euroopan hyvästä markkinakysynnästä ja hinnankorotuksista huolimatta UPM Communication Papersin neljänneksen tulos oli tappiolla. Sellun, kierrätyskuidun ja logistiikan korkeammat kustannukset olivat ennakoitavissa. Sen lisäksi Euroopassa alkanut energiakriisi aiheutti odottamatonta kustannusten nousua suojauksesta huolimatta. UPM Shottonin sanomalehtipaperitehtaan myynti saatiin päätökseen neljänneksen lopussa.

UPM Energyn tulos oli erinomainen. Liiketoiminta hyötyi merkittävästi korkeammista sähkön myyntihinnoista ja onnistui tuotannon optimoinnissa ja arvonluonnissa vaihtelevilla markkinoilla.

UPM Plywoodin tulos oli myös ennätyksellisen hyvä. Kuusi- ja koivuvanerien markkinakysyntä jatkuu vahvana ja hinnankorotukset ovat onnistuneet. Liiketoiminta paransi myös tuotantotehokkuuttaan, mikä näkyi korkeampina tuotantomäärinä viime vuoteen verrattuna.

Uruguayssa olemme nyt rakentamisen huippuvaiheessa, ja projektityömailla työskentelee yli 6 000 työntekijää. Investointi etenee intensiivisesti kaikissa pääkohteissaan. Leunassa Saksassa biokemikaalihanke etenee niin biojalostamon työmaa-alueella kuin liiketoimintaan valmistautumisessa. Pandemia ja globaalit logistiikan pullonkaulat asettavat haasteita suurille projekteille. Jatkamme aktiivisesti toimia, joilla pyrimme varmistamaan hankkeiden edistymisen aikataulun mukaan.

Seuraavan sukupolven biokemikaalien kaupallistaminen etenee vauhdilla. Olemme innoissamme yhteistyöstä Coca-Cola Companyn kanssa. Leunan biojalostamolla tulevaisuudessa valmistettava UPM:n bioMEG mahdollistaa puupohjaiset, kierrätettävät PET-pullot. Lisäksi toimme markkinoille UPM BioMotion™ uusiutuvat funktionaaliset täyteaineet, jotka vähentävät merkittävästi kumi- ja muovituotteiden hiilijalanjälkeä ja painoa eri loppukäytöissä.

Näin YK:n COP26-ilmastokokouksen alla haluamme korostaa uusiutuvien tuotteiden merkitystä. Kiistattomasti vaikuttavin tapa hillitä ilmastonmuutosta on vähentää radikaalisti fossiilisten raaka-aineiden ja energian käyttöä. UPM tarjoaa vaihtoehtoja fossiilipohjaisille materiaaleille ja luo fossiilisista raaka-aineista riippumatonta tulevaisuutta. Tällä tavoin autamme asiakkaitamme ja kuluttajia tekemään vastuullisia valintoja. Ilmastotekomme perustuvat merkittävään päästöjen vähentämiseen, kestävään metsänhoitoon ja ilmastopositiivisten tuotteiden innovointiin. Nämä toimet tukevat YK:n 1,5 asteen ilmastotavoitetta, johon olemme sitoutuneet.”

Näkymät vuodelle 2021

Maailmantalous on alkanut toipua vuoden 2020 aikana koetusta jyrkästä taantumasta. Elpyminen vaihtelee alueittain. Kiina on johtanut tätä kehitystä, mutta sen talous on viime aikoina jossain määrin hidastunut. Yleinen taloudellinen toimeliaisuus vaikuttaa useimpien UPM:n tuotteiden kysyntään, joka näin ollen riippuu taloudellisen elpymisen muodosta ja vauhdista.

COVID-19-pandemia aiheuttaa edelleen epävarmuutta vuonna 2021. Vuonna 2020 sulkutoimet vaikuttivat erittäin negatiivisesti graafisten paperien kysyntään mutta tukivat tarramateriaalien ja erikoispaperien vahvaa kysyntää. Talouksien avautuminen normalisoinee jossain määrin näitä kysyntävaikutuksia.

Monien UPM:n tuotteiden myyntihintojen, mukaan lukien graafisten paperien hinnat Euroopassa, arvioidaan nousevan vuoden 2021 toisella puoliskolla verrattuna vuoden ensimmäiseen puoliskoon. Sellun myyntihinnat nousivat nopeasti ensimmäisellä vuosipuoliskolla, ja toisella vuosipuoliskolla niiden arvioidaan olevan keskimäärin korkeammalla kuin ensimmäisellä puoliskolla.

Elpyvän maailmantalouden myötä useiden muuttuvien kustannuserien odotetaan nousevan vuonna 2021. Tiukan energiamarkkinoiden tilanteen odotetaan lisäävän kustannuksia sekä suoraan että epäsuoraan vuoden 2021 toisella puoliskolla. UPM jatkaa marginaalien hallintaa tuotteiden hinnoittelulla, tuotteiden ja markkinoiden optimoinnilla, tuotantolaitosten tehokkaalla käytöllä sekä toimenpiteillä, joilla parannetaan muuttuvien ja kiinteiden kustannusten tehokkuutta.

UPM:n vertailukelpoisen liikevoiton odotetaan nousevan vuoden toisella puoliskolla verrattuna vuoden 2021 alkupuoliskoon sekä nousevan selvästi koko vuonna 2021 verrattuna vuoteen 2020.

Kutsu UPM:n Q3 osavuosikatsauksen webcastiin ja lehdistötilaisuuteen

Analyytikoille ja sijoittajille tarkoitettu englanninkielinen webcast-lähetys ja puhelinkonferenssi alkaa klo 13.15. Osavuosikatsausta esittelevät toimitusjohtaja Jussi Pesonen ja talousjohtaja Tapio Korpeinen. Webcastia voivat kaikki seurata UPM:n verkkosivuilla, mutta kysymyksien esittäminen edellyttää puhelinkonferenssiin osallistumista. Ilmoittautuminen konferenssiin tapahtuu soittamalla alla olevaan numeroon:

Puhelinkonferenssin nimi: UPM Interim Report for January–September 2021
Puhelinnumero: +358 (0)9 817 103 10
PIN-koodi: 16781203#

Toivomme osallistujien soittavan numeroon 5–10 minuuttia ennen lähetyksen alkua, jotta lähetys voi alkaa aikataulussa. Tallenne webcastista on katsottavissa 12 kuukauden ajan osoitteessa www.upm.fi.

Heti sijoittajapuhelun jälkeen klo 14.45 toimitusjohtaja Pesonen esittelee osavuosikatsausta medialle suomenkielisessä mediatilaisuudessa ja verkkolähetyksessä. Koronapandemian vuoksi paikan päälle UPM:n pääkonttoriin otetaan rajoitetusti vain median edustajia. Muut voivat seurata tilaisuutta verkkolähetyksessä. Ilmoittautuminen pääkonttorin tilaisuuteen ja verkkolähetykseen tapahtuu tästä linkistä. Vain ilmoittautuneille lähetetään linkki itse verkkotilaisuuteen.

*

Ne tämän katsauksen kannanotot, jotka eivät koske jo toteutuneita tosiasioita, ovat tulevaisuutta koskevia arvioita. Tällaisia arvioita ovat esimerkiksi odotukset, jotka koskevat markkinoiden kasvua ja kehitystä, kasvua ja kannattavuutta koskevat odotukset sekä lausumat, joissa esiintyy sana "uskoa", "odottaa", "ennakoida", "aavistaa" tai muu vastaava ilmaisu. Koska nämä arviot perustuvat tämänhetkisiin suunnitelmiin ja arvioihin, ne sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä, jotka saattavat johtaa siihen, että todelliset tulokset poikkeavat olennaisesti niitä koskevista kannanotoista. Tällaisia tekijöitä ovat mm. (1) toimintaedellytykset, kuten esim. tuotannon jatkuva onnistuminen ja siitä saatava tehokkuushyöty, tuotantopanosten saatavuus ja kustannukset, tuotekehityksen jatkuva onnistuminen, uusien tuotteiden kysyntä, nykyisten ja tulevien yhteistyöjärjestelyiden onnistuminen, liiketoimintastrategian tai kehityssuunnitelmien tai -kohteiden muuttuminen, konsernin patenttien ja muiden immateriaalioikeuksien tuottaman suojan muuttuminen, edellytysten muuttuminen koskien pääoman saantia hyväksyttävillä ehdoilla; (2) alan olosuhteet, kuten esim. tuotteiden kysynnän voimakkuus, kilpailutilanne, konsernin tuotteiden maailmanlaajuiset vallitsevat ja tulevat markkinahinnat ja niitä koskevat hinnoittelupaineet, konsernin asiakkaiden ja kilpailijoiden taloudellinen tilanne, kilpailijoiden mahdolliset uudet kilpailevat tuotteet ja teknologia; ja (3) yleinen taloudellinen tilanne, kuten esim. konsernin maantieteellisten päämarkkina-alueiden taloudellinen kasvuaste tai valuuttakurssien ja korkotason muutokset. Keskeiset tulokseen vaikuttavat tekijät ja konsernin kustannusrakenne esitellään vuoden 2020 vuosikertomuksen sivuilla 160–161. Riskit ja mahdollisuudet esitellään vuosikertomuksen sivuilla 36–37 sekä riskit ja riskienhallinta sivuilla 129–133.

*

UPM-Kymmene Oyj
Pirkko Harrela
Johtaja, Sidosryhmäsuhteet

UPM, Mediasuhteet
ma-pe klo 9-16
puh. 040 588 3284
media@upm.com

UPM
Tarjoamme uusiutuvia ja vastuullisia ratkaisuja ja innovoimme tulevaisuuden vaihtoehtoja fossiilisen talouden ratkaisuihin kuudella liiketoiminta-alueella: UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Communication Papers ja UPM Plywood. Alamme johtavana toimijana ja vastuullisuuden edelläkävijänä olemme allekirjoittaneet YK:n 1,5 asteen ilmastositoumuksen. Ilmastonmuutosta hillitsevät tavoitteemme ja toimenpiteemme perustuvat tieteelliseen tutkimukseen. Yhtiössämme työskentelee noin 18 000 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 8,6 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. UPM Biofore – Beyond fossils. www.upm.fi

Seuraa UPM:ää Twitter | LinkedIn | Facebook | YouTube | Instagram | #UPM #biofore #beyondfossils