UPM Osavuosikatsaus Q1 2024: Positiivinen vuoden alku, kasvuinvestoinnit näkyvät tuloksessa

Pörssitiedote 25.4.2024 9.05 EEST

UPM-Kymmene Oyj                        Pörssitiedote (Osavuosikatsaus)                        25.4.2024 klo 9.05

UPM Osavuosikatsaus Q1 2024:
Positiivinen vuoden alku, kasvuinvestoinnit näkyvät tuloksessa

Q1 2024 lyhyesti

  • Liikevaihto laski 5 % ja oli 2 640 (Q1 2023: 2 787) miljoonaa euroa
  • Vertailukelpoinen liikevoitto laski 6 % ja oli 333 (356) miljoonaa euroa eli 12,6 % (12,8 %) liikevaihdosta
  • Liiketoiminnan rahavirta oli vakaa 335 (714) miljoonaa euroa sisältäen kausiluonteisen kasvun käyttöpääomassa
  • Nettovelka oli 2 312 (2 167) miljoonaa euroa, ja nettovelan suhde EBITDAan oli 1,46 (0,82)
  • Katteiden hallinnassa onnistuttiin ja kysynnän elpyminen jatkui useimmissa liiketoiminnoissa
  • UPM Paso de los Torosin sellutehdas saavutti positiivisen liikevoiton ensimmäisellä neljänneksellä, tuotanto 83 % kapasiteetista
  • Steyrermühlin tehdasalue Itävallassa myytiin tammikuussa
  • CDP myönsi UPM:lle kaksi A:ta avoimuudesta ilmastonmuutos- ja metsäasioissa

Tunnuslukuja

 Q1/2024Q1/2023Q4/2023Q1–Q4/2023
Liikevaihto, milj. euroa        2 640        2 787        2 531        10 460
Vertailukelpoinen EBITDA, milj. euroa        489        477        465        1 573
% liikevaihdosta        18,5        17,1        18,4        15,0
Liikevoitto (-tappio), milj. euroa        354        318        211        608
Vertailukelpoinen liikevoitto (EBIT), milj. euroa        333        356        323        1 013
% liikevaihdosta        12,6        12,8        12,8        9,7
Voitto (tappio) ennen veroja, milj. euroa        332        239        180        464
Vertailukelpoinen voitto ennen veroja, milj. euroa        311        344        293        934
Kauden voitto (tappio), milj. euroa        279        183        161        394
Vertailukelpoinen kauden voitto, milj. euroa        258        281        248        755
Tulos per osake (EPS), euroa        0,51        0,33        0,30        0,73
Vertailukelpoinen EPS, euroa        0,47        0,51        0,46        1,40
Oman pääoman tuotto (ROE), %        9,6        5,7        5,5        3,2
Vertailukelpoinen ROE, %        8,9        8,7        8,5        6,2
Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE), %        9,6        6,0        5,9        3,5
Vertailukelpoinen ROCE, %        9,1        8,4        8,9        6,4
Liiketoiminnan rahavirta, milj. euroa        335        714        456        2 269
Liiketoiminnan rahavirta per osake, euroa        0,63        1,34        0,85        4,25
Oma pääoma per osake kauden lopussa, euroa        21,42        23,42        20,93        20,93
Sijoitettu pääoma kauden lopussa, milj. euroa        15 028        16 478        14 916        14 916
Nettovelka kauden lopussa, milj. euroa        2 312        2 167        2 432        2 432
Nettovelka/EBITDA (viim. 12 kk)        1,46        0,82        1,55        1,55
Henkilöstö kauden lopussa        16 132        16 985        16 573        16 573

UPM esittää tiettyjä tunnuslukuja toiminnan tuloksesta, taloudellisesta asemasta ja rahavirroista, jotka ovat European Securities and Markets Authority (ESMA) antaman ohjeen mukaisia vaihtoehtoisia tunnuslukuja. Vaihtoehtoisten tunnuslukujen laskentakaavat on esitetty UPM:n vuoden 2023 vuosikertomuksessa.

Toimitusjohtaja Massimo Reynaudo kommentoi tulosta:

“Ensimmäisen vuosineljänneksen tuloksemme parani edeltävistä neljänneksistä, kun kysyntä elpyi ja onnistuimme jälleen katteiden hallinnassa. Viime vuotta leimannut varastojen purku oli ohi kaikissa liiketoiminnoissa, ja useimmat liiketoiminnot paransivat tuloksiaan edellisestä neljänneksestä. Tuloksessa näkyy myös merkittävien kasvuinvestointiemme UPM Paso de los Torosin ja OL3:n positiivinen vaikutus.

Liikevaihto oli 2 640 miljoonaa euroa ja vertailukelpoinen liikevoitto 333 miljoonaa euroa eli hyvin samaa tasoa kuin vertailuneljänneksillä. Liiketoiminnan rahavirta oli vankka, 335 miljoonaa euroa, ja nettovelka laski 2 312 miljoonaan euroon vuosineljänneksen aikana.

UPM Fibresin kannattavuus parani. Sellun markkinakysyntä oli hyvää, ja hinnat nousivat viime vuoden viimeisestä neljänneksestä. Onnistuimme kasvattamaan asiakastoimituksiamme 71 % viime vuodesta. UPM Paso de los Torosin ylösajo etenee hyvin. Sellutehdas saavutti positiivisen liikevoiton ensimmäisellä neljänneksellä, ja tuotanto oli 83 % kapasiteetista. Heti ensimmäisen vuosineljänneksen jälkeen otettiin tärkeä askel, kun rautatie tehtaalta Montevideon satamaan avattiin.

Pakkausarvoketjun liiketoimintojemme, UPM Specialty Papersin ja UPM Raflatacin, kannattavuuden ja toimitusmäärien elpyminen viime vuoden jyrkästä pudotuksesta jatkui. Liiketoiminnot ovat myös pitäneet hyvää huolta katteistaan, mikä näkyy hyvissä tuloksissa.

UPM Energy teki kaikkien aikojen parhaan ensimmäisen vuosineljänneksen tuloksensa. Alkuvuoden kylmä sää lisäsi sähkönkulutusta kausiluonteisesti, mikä nosti markkinahintoja. Onnistuimme myös vesivoiman optimoinnissa hyvin. OL3-ydinvoimalaitosyksikön merkitys koko sähköjärjestelmälle tuli todistettua vahvoilla markkinoilla, ja yksikkö vaikutti positiivisesti osavuositulokseemme.

UPM Communication Papers teki jälleen hyvän tuloksen. Graafisten paperien kokonaiskysyntä Euroopassa parani hieman ensimmäisellä neljänneksellä verrattuna viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon, mutta myyntihinnat laskivat selvästi. Kustannussäästöjä jatkettiin ja UPM Steyrermühlin paperitehtaan myynti saatiin päätökseen.

Varastojen purku UPM Plywoodin markkinoilla päättyi, ja kuusivanerin toimitusmäärät elpyivät hieman. Tuotantoa jouduttiin kuitenkin sopeuttamaan markkinakysyntään tilapäisillä lomautuksilla.

Muussa toiminnassa kehittyneiden uusiutuvien polttoaineiden markkina oli Euroopassa heikko. Biopolttoaineiden myyntihinnat laskivat, mutta kustannustaso oli edelleen korkea.

Suomessa UPM:n liiketoimintoja koettelivat maaliskuun ja huhtikuun alun poliittiset lakot. Emme olleet poliittisen kiistan osapuoli, mutta lakon aiheuttama logistiikkaketjun sulku vaikutti meihinkin. Suurin osa paperi- ja sellutehtaistamme joutui keskeyttämään tuotantonsa, ja kaikkien liiketoimintojen logistiikassa oli häiriöitä. Pystyimme lieventämään lakkojen vaikutuksia varastojen hallinnalla sekä palvelemalla asiakkaita Suomen ulkopuolisilta tehtailta. Tulosvaikutus jäi näin maltilliseksi ja jakautuu ensimmäiselle ja toiselle vuosineljännekselle.

UPM Biochemicals etenee täyttä vauhtia kohti Leunan biojalostamon tuotannon käynnistymistä ja biokemikaaliliiketoiminnan aloittamista vuoden loppuun mennessä. Biojalostamon ensimmäiset osat on jo otettu käyttöön, ja kaupallinen kiinnostus sen puupohjaisia tuotteita kohtaan jatkuu suurena.

Samaan aikaan jatkamme Hollannin Rotterdamiin mahdollisesti rakennettavan biopolttoainejalostamon yksityiskohtaista kaupallista ja teknistä perussuunnittelua.

UPM:n sitoutuminen kestävään kehitykseen on tuonut meille tunnustusta alan johtavana toimijana vastuullisuuden eri näkökohtia arvioivissa kansainvälisissä indekseissä. Kestävä kehitys on kaiken toimintamme lähtökohta kuitujen hankinnasta kunnianhimoisiin, tieteeseen perustuviin päästövähennystavoitteisiimme. Tämä sitoumus sai tunnustusta jälleen helmikuussa, kun CDP myönsi meille kaksi A:ta avoimuudesta ilmastonmuutos- ja metsäkysymyksissä.

Ensimmäinen vuosineljännes oli positiivinen alku vuodelle 2024 ja tukee luottamustamme koko vuoden tulokseen. Tuotemarkkinat ovat elpymässä, ja liiketoimintomme pyrkivät parantamaan tuloksiaan piristyvässä liiketoimintaympäristössä. Toisella vuosineljänneksellä tulosta rasittavat hetkellisesti useassa yksikössä toteutettavat suunnitellut kunnossapitoseisokit. Vuoden toiselle puoliskolle ennakoimme hyvää, keskeytymätöntä tuotantoa, mikä tukee tuloksentekoamme.

UPM on taloudellisesti vahva, ja meillä on kilpailukykyiset liiketoiminnot kasvavilla, globaalien megatrendien tukemilla markkinoilla. Odotan innokkaasti uuden luvun alkua UPM:n kasvutarinassa samaan aikaan, kun teemme johdonmukaisesti hyvää tulosta.”

Näkymät vuodelle 2024

Koko vuoden 2024 vertailukelpoisen liikevoiton odotetaan nousevan vuodesta 2023. Tätä tukevat korkeammat toimitusmäärät, Paso de los Torosin sellutehtaan tuotannon ylösajo ja optimointi sekä alemmat kiinteät kustannukset.

Useiden UPM:n tuotteiden kysynnän elpymisen odotetaan jatkuvan asteittain, kun vuonna 2023 tapahtunut varastojen purku on ohi. Kehittyneiden uusiutuvien polttoaineiden hinnat vuoden alussa ovat alemmalla tasolla kuin viime vuonna. UPM jatkaa katteiden hallintaa ja toteuttaa toimenpiteitä muuttuvien ja kiinteiden kustannusten alentamiseksi.

Vuoden 2024 ensimmäisellä puoliskolla vertailukelpoisen liikevoiton odotetaan laskevan vuoden 2023 jälkimmäisestä puoliskosta. Tämä on seurausta energiaan liittyvien maksuhyvitysten ajoituksesta vuoden 2023 viimeiselle neljännekselle ja tavallista laajemmasta kunnossapitotoiminnasta vuoden 2024 toisella neljänneksellä. Vuoden alkupuoliskolle on suunniteltu kunnossapitoseisokit UPM Paso de los Torosin, UPM Fray Bentosin ja UPM Pietarsaaren sellutehtailla sekä kaikissa kolmessa Olkiluodon ydinvoimalaitosyksikössä.

Kutsu UPM:n Q1 2024 osavuosituloksen verkkolähetykseen ja puhelinkonferenssiin

Analyytikoille ja sijoittajille tarkoitettu verkkolähetys ja puhelinkonferenssi alkavat klo 13.15. Osavuosikatsausta esittelevät englanniksi UPM:n toimitusjohtaja Massimo Reynaudo ja talous- ja rahoitusjohtaja Tapio Korpeinen. Lähetystä voi seurata UPM:n verkkosivuilla.

Kysymysten esittäminen edellyttää puhelinkonferenssiin rekisteröitymistä. Rekisteröityminen tapahtuu tästä linkistä. Rekisteröitynyt saa puhelinnumeron sekä henkilökohtaisen tunnuksen ja konferenssitunnuksen, joilla hän pääsee osallistumaan konferenssiin. Kysymysten esittäminen tapahtuu näppäilemällä puhelimeen *5, jolloin kysyjä liittyy operaattorin jonoon.

Verkkolähetyksen tallenne on katsottavissa 12 kuukauden ajan UPM:n verkkosivuilla.

*

Ne tämän katsauksen kannanotot, jotka eivät koske jo toteutuneita tosiasioita, ovat tulevaisuutta koskevia arvioita. Tällaisia arvioita ovat esimerkiksi odotukset, jotka koskevat markkinoiden kasvua ja kehitystä, kasvua ja kannattavuutta koskevat odotukset sekä lausumat, joissa esiintyy sana "uskoa", "odottaa", "ennakoida", "aavistaa" tai muu vastaava ilmaisu. Koska nämä arviot perustuvat tämänhetkisiin suunnitelmiin ja arvioihin, ne sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä, jotka saattavat johtaa siihen, että todelliset tulokset poikkeavat olennaisesti niitä koskevista kannanotoista. Tällaisia tekijöitä ovat mm. (1) toimintaedellytykset, kuten esim. tuotannon jatkuva onnistuminen ja siitä saatava tehokkuushyöty, tuotantopanosten saatavuus ja kustannukset, tuotekehityksen jatkuva onnistuminen, uusien tuotteiden kysyntä, nykyisten ja tulevien yhteistyöjärjestelyiden onnistuminen, liiketoimintastrategian tai kehityssuunnitelmien tai -kohteiden muuttuminen, konsernin patenttien ja muiden immateriaalioikeuksien tuottaman suojan muuttuminen, edellytysten muuttuminen koskien pääoman saantia hyväksyttävillä ehdoilla; (2) alan olosuhteet, kuten esim. tuotteiden kysynnän voimakkuus, kilpailutilanne, konsernin tuotteiden maailmanlaajuiset vallitsevat ja tulevat markkinahinnat ja niitä koskevat hinnoittelupaineet, konsernin asiakkaiden ja kilpailijoiden taloudellinen tilanne, kilpailijoiden mahdolliset uudet kilpailevat tuotteet ja teknologia; ja (3) yleinen taloudellinen tilanne, kuten esim. konsernin maantieteellisten päämarkkina-alueiden taloudellinen kasvuaste tai valuuttakurssien ja korkotason muutokset. Keskeiset tulokseen vaikuttavat tekijät ja konsernin kustannusrakenne esitellään vuoden 2023 vuosikertomuksen sivuilla 178–179. Riskit ja mahdollisuudet esitellään sivuilla 34–35 sekä riskit ja riskienhallinta sivuilla 133–137.

*

UPM, Mediasuhteet
ma-pe klo 9–16
puh. 040 588 3284
media@upm.com

UPM
Tarjoamme uusiutuvia ja vastuullisia ratkaisuja ja innovoimme tulevaisuuden vaihtoehtoja fossiilisen talouden ratkaisuihin kuudella liiketoiminta-alueella: UPM Fibres, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Communication Papers ja UPM Plywood. Alamme johtavana toimijana ja vastuullisuuden edelläkävijänä olemme allekirjoittaneet YK:n 1,5 asteen ilmastositoumuksen. Ilmastonmuutosta hillitsevät tavoitteemme ja toimenpiteemme perustuvat tieteelliseen tutkimukseen. Yhtiössämme työskentelee noin 16 600 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10,5 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. UPM Biofore – Beyond fossils. www.upm.fi

Seuraa UPM:ää X | LinkedIn | Facebook | YouTube | Instagram | #UPM #biofore #beyondfossils