UPM:n tilinpäätöstiedote 2023: UPM:n tuloksen elpyminen jatkui Q4:llä, kasvuhankkeet valmiina tuottamaan

Pörssitiedote 1.2.2024 9.50 EET

UPM-Kymmene Oyj                        Tilinpäätöstiedote 2023                                1.2.2024 klo 9.50

UPM:n tilinpäätöstiedote 2023:
UPM:n tuloksen elpyminen jatkui Q4:llä, kasvuhankkeet valmiina tuottamaan

Q4 2023 lyhyesti

 • Liikevaihto laski 22 % ja oli 2 531 (Q4 2022: 3 231) miljoonaa euroa
 • Vertailukelpoinen liikevoitto laski 51 % ja oli 323 (653) miljoonaa euroa eli 12,8 % (20,2 %) liikevaihdosta
 • Liiketoiminnan rahavirta oli 456 (1 576) miljoonaa euroa, ja sitä tuki rahavirta käyttöpääomasta
 • Nettovelka oli 2 432 (2 374) miljoonaa euroa, ja nettovelan suhde EBITDAan oli 1,55 (0,94)
 • Sellun ja sähkön myyntihinnat merkittävästi edellisvuotta alemmat, mikä vaikutti UPM Fibres- ja UPM Energy -liiketoiminta-alueisiin. Katteiden hallinnassa onnistuttiin muilla liiketoiminta-alueilla
 • UPM:n monien tuotteiden kysynnän elpyminen jatkui vähitellen edellisvuosineljänneksistä
 • UPM Paso de los Torosin sellutehdas ja OL3-ydinvoimalaitosyksikkö vaikuttivat merkittävästi toimitusmääriin
 • UPM Plattlingin paperitehdas Saksassa suljettiin pysyvästi marraskuussa ja Steyrermühlin tehdasalue Itävallassa myytiin tammikuussa 2024
 • Joulukuussa UPM listattiin ainoana metsä- ja paperiteollisuuden yrityksenä Dow Jonesin globaalissa ja eurooppalaisessa indekseissä (DJSI) vuosiksi 2023–2024

2023 lyhyesti

 • Liikevaihto laski 11 % ja oli 10 460 (2022: 11 720) miljoonaa euroa
 • Vertailukelpoinen liikevoitto laski 52 % ja oli 1 013 (2 096) miljoonaa euroa, mikä oli 9,7 % (17,9 %) liikevaihdosta
 • Liiketoiminnan rahavirta oli ennätyksellisen vahva 2 269 (508) miljoonaa euroa, ja sitä tukivat rahavirrat energiasuojauksista
 • Rahavarat ja käyttämättömät luottolimiitit olivat 3,6 miljardia euroa katsauskauden lopussa
 • Hallitus ehdottaa 1,50 euron (1,50) osakekohtaista osinkoa vuodelle 2023
 • UPM Paso de los Torosin sellutehdas Uruguayssa aloitti tuotannon toisella vuosineljänneksellä
 • OL3-ydinvoimalaitosyksikkö aloitti säännöllisen kaupallisen sähköntuotannon toisella vuosineljänneksellä
 • UPM Leunan biokemikaalijalostamohanke edistyy täyttä vauhtia
 • UPM Schongaun tehtaan paperikone 6 Saksassa, UPM Steyrermühlin paperikone 4 Itävallassa ja UPM Plattlingin paperitehdas Saksassa suljettiin pysyvästi
 • Kansainvälisten yritysten vastuullisuutta arvioiva EcoVadis nimesi UPM:n korkeimmalle mahdolliselle platinum-tasolle
 • UPM lähti mukaan YK:n Global Compactin Forward Faster -aloitteeseen

Tunnuslukuja

 Q4/2023Q4/2022Q3/2023Q1–Q4/2023Q1–Q4/2022
Liikevaihto, milj. euroa        2 531        3 231        2 584        10 460        11 720
Vertailukelpoinen EBITDA, milj. euroa        465        759        376        1 573        2 536
% liikevaihdosta        18,4        23,5        14,6        15,0        21,6
Liikevoitto (-tappio), milj. euroa        211        675        -29        608        1 974
Vertailukelpoinen liikevoitto (EBIT), milj. euroa        323        653        220        1 013        2 096
% liikevaihdosta        12,8        20,2        8,5        9,7        17,9
Voitto (tappio) ennen veroja, milj. euroa        180        638        -52        464        1 944
Vertailukelpoinen voitto ennen veroja, milj. euroa        293        616        196        934        2 066
Kauden voitto (tappio), milj. euroa        161        503        -28        394        1 556
Vertailukelpoinen kauden voitto, milj. euroa        248        489        149        755        1 679
Tulos per osake (EPS), euroa        0,30        0,93        -0,05        0,73        2,86
Vertailukelpoinen EPS, euroa        0,46        0,91        0,28        1,40        3,09
Oman pääoman tuotto (ROE), %        5,5        16,0        -0,9        3,2        13,0
Vertailukelpoinen ROE, %        8,5        15,5        5,1        6,2        14,0
Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE), %        5,9        15,0        -0,5        3,5        12,8
Vertailukelpoinen ROCE, %        8,9        14,5        6,0        6,4        13,6
Liiketoiminnan rahavirta, milj. euroa        456        1 576        641        2 269        508
Liiketoiminnan rahavirta per osake, euroa        0,85        2,95        1,20        4,25        0,95
Oma pääoma per osake kauden lopussa, euroa        20,93        23,44        21,42        20,93        23,44
Sijoitettu pääoma kauden lopussa, milj. euroa        14 916        17 913        15 171        14 916        17 913
Nettovelka kauden lopussa, milj. euroa        2 432        2 374        2 363        2 432        2 374
Nettovelka/EBITDA (viim. 12 kk)        1,55        0,94        1,27        1,55        0,94
Henkilöstö kauden lopussa        16 573        17 236        16 831        16 573        17 236

UPM esittää tiettyjä tunnuslukuja toiminnan tuloksesta, taloudellisesta asemasta ja rahavirroista, jotka ovat European Securities and Markets Authority (ESMA) antaman ohjeen mukaisia vaihtoehtoisia tunnuslukuja. Vaihtoehtoisten tunnuslukujen laskentakaavat on esitetty UPM:n vuoden 2022 vuosikertomuksessa.

Toimitusjohtaja Massimo Reynaudo kommentoi tulosta:

“UPM teki vuonna 2023 hyvän tuloksen ottaen huomioon erittäin haastavan toimintaympäristön, jossa maailmantalouden suhdanteet olivat poikkeukselliset. Vuoden ensimmäisellä puoliskolla käänne huonompaan oli todella voimakas erityisesti Euroopan markkinoilla. Ennen näkemätön varastojen purku vaikutti markkinatoimituksiin, ja samaan aikaan sellun ja energian hinnat laskivat. Vuoden edetessä monien tuotteidemme markkinat elpyivät vähitellen, ja onnistuimme parantamaan tulostamme.

Neljännen vuosineljänneksen vertailukelpoinen liikevoitto nousi 47 % edellisestä neljänneksestä 323 miljoonaan euroon. 12,8 %:n vertailukelpoinen liikevoittoprosentti oli hyvää tasoa.

Kun katsomme koko vuotta 2023, onnistuimme katteiden hallinnassa, laskimme päättäväisesti muuttuvia ja kiinteitä kustannuksia ja sopeutimme kapasiteettia vastaamaan heikkoa kysyntää. Rahavirta oli ennätystasoa, ja taloudellinen asemamme on vahva.

Vuoden ehdottomia kohokohtia olivat merkittävien kasvuhankkeidemme valmistumiset. Molemmat investoinnit luovat kasvua ja arvoa vuosiksi eteenpäin. UPM Paso de los Torosin sellutehdas Uruguayssa ja OL3-ydinvoimalaitosyksikkö aloittivat tuotannon toisella vuosineljänneksellä. Nämä merkittävät investoinnit kasvattivat sellun ja energian tuotantokapasiteettiamme noin 50 prosenttia ja vaikuttivat jo vuoden toisen puoliskon toimituksiimme.

UPM Communications Papers teki vahvan tuloksen sekä neljännellä vuosineljänneksellä että koko vuonna. Rahavirta oli ennätyksellinen ja tulos hyvä, vaikka kapasiteetin käyttöaste oli matala. Katteiden ja kustannusten hallinta onnistui, ja kapasiteettia sopeutettiin alhaista kysyntää vastaavaksi. UPM Plattlingin tehdas Saksassa suljettiin pysyvästi marraskuussa. Energiaan liittyvät maksuhyvitykset Euroopassa vaikuttivat erityisesti viimeisen vuosineljänneksen tulokseen.

UPM Fibresin tulos parani edellisestä vuosineljänneksestä, kun sellun markkinahinnat nousivat ja muuttuvat kustannukset laskivat. UPM Paso de los Torosin sellutehtaan tuotanto jäi edellisen neljänneksen tasolle ylösajossa ilmenneiden seikkojen takia. Tuotantoa neljännellä neljänneksellä rajoittaneet haasteet on ratkaistu, ja vuoden 2024 alussa tuotantomäärä on ollut hyvällä tasolla. Vuonna 2023 tehdas tuotti noin 850 000 tonnia sellua, ja määrän odotetaan enemmän kuin kaksinkertaistuvan vuoden 2024 aikana. Tehtaan käyttökate oli positiivinen vuoden 2023 toisella vuosipuoliskolla, ja liikevoiton arvioidaan nousevan positiiviseksi vuoden 2024 ensimmäisen puoliskon aikana.

Markkinakysynnän hienoinen piristyminen jatkui pakkausarvoketjun liiketoiminnoissamme, joissa varastojen purku on pääosin ohi. UPM Specialty Papersin tulos parani ja oli hyvää tasoa. UPM Raflatacin tulos oli kausiluonteisesti heikompi, ja liiketoiminnossa jatkettiin kustannussäästöjä ja kapasiteetin sopeuttamista vastaamaan kysyntää.

UPM Energyn tulos oli parempi kuin kahdella edellisellä vuosineljänneksellä, kun energiankulutus ja hinnat nousivat Pohjoismaissa vallinneen talvisen sään vuoksi. Vesi- ja ydinvoimatuotantomme volyymit olivat hyvät. Kuten koko vuonna, energiankulutus Euroopassa oli poikkeuksellisen vähäistä ja hinnat paljon edellisvuotta alemmat.

UPM Plywoodin tulos oli vakaa vaisuilla markkinoilla. Kaikilla tehtailla oli väliaikaisia lomautuksia tuotantokapasiteetin sopeuttamiseksi kysyntään.

Muussa toiminnassa hinnat kehittyivät UPM Biofuelsissa epäsuotuisasti. Myönteistä oli, että UPM Biofuels käynnisti uusiutuvan polttoaineensa sertifioimisen ilmailussa käytettäväksi kestävän kehityksen mukaiseksi lentopolttoaineeksi. Hollannin Rotterdamiin mahdollisesti rakennettavan biopolttoainejalostamon yksityiskohtainen kaupallinen ja tekninen perussuunnittelu jatkuu.

Transformatiivinen biokemikaalijalostamohanke Leunassa Saksassa edistyy täyttä vauhtia. Olemme tyytyväisiä kumppanuuksista, jotka ovat osoitus suuresta kiinnostuksesta biojalostamon puupohjaisia tuotteita kohtaan. Tuotannon käynnistyminen vuoden loppuun mennessä on yksi tämän vuoden kohokohtia.

Tuotteemme auttavat asiakkaitamme ja kuluttajia saavuttamaan vastuullisuustavoitteensa, mistä meillä on vahvaa näyttöä. Vuoden viimeisellä neljänneksellä meidät listattiin jälleen toimialan ainoana yrityksenä Dow Jonesin globaalissa ja eurooppalaisessa kestävän kehityksen indekseissä vuosiksi 2023–2024. Päivitimme vihreän rahoituksen viitekehyksen, jolle saimme korkeimman mahdollisen luokituksen. Aiemmin viime vuonna lähdimme mukaan YK:n Global Compactin Forward Faster -aloitteeseen vauhdittaaksemme YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumista.

Vuosi 2023, ja erityisesti sen ensimmäinen puolisko, oli monella tapaa haastava. Haluan kiittää kaikkia UPM:läisiä määrätietoisesta panoksesta hyvän tuloksen saavuttamiseksi näissä poikkeuksellisissa olosuhteissa. Nyt vuoden 2024 alussa toimintaympäristöä leimaavat edelleen maailmantaloudelliset ja geopoliittiset epävarmuudet. UPM:ssä keskitymme tuloksentekokykyyn, katteiden hallintaan sekä kasvuinvestointimme tulosten varmistamiseen. Olemme hyvissä asemissa, kun markkinat elpyvät; meillä on erinomainen toimintamalli ja kasvualustat valmiina. Yhdessä kaikkien UPM:läisten kanssa luomme fossiilisista raaka-aineista riippumatonta tulevaisuutta ja pitkän aikavälin arvoa sidosryhmillemme.

Yhtiön vahvaan taloudelliseen asemaan ja suorituskykyyn luottaen UPM:n hallitus on tänään ehdottanut yhtiökokoukselle, että vuodelta 2023 maksetaan osinkoa 1,50 euroa (1,50) osakkeelta.”

Näkymät vuodelle 2024

Koko vuoden 2024 vertailukelpoisen liikevoiton odotetaan nousevan vuodesta 2023. Tätä tukevat korkeammat toimitusmäärät, Paso de los Torosin sellutehtaan tuotannon ylösajo ja optimointi sekä alemmat kiinteät kustannukset. Useiden UPM:n tuotteiden kysynnän elpymisen odotetaan jatkuvan asteittain, kun vuonna 2023 tapahtunut varastojen purku on pääosin ohi. Kehittyneiden uusiutuvien polttoaineiden hinnat vuoden alussa ovat alemmalla tasolla kuin viime vuonna. UPM jatkaa katteiden hallintaa ja toteuttaa toimenpiteitä muuttuvien ja kiinteiden kustannusten alentamiseksi.

Vuoden 2024 ensimmäisellä puoliskolla vertailukelpoisen liikevoiton odotetaan laskevan vuoden 2023 jälkimmäisestä puoliskosta. Tämä on seurausta energiaan liittyvien maksuhyvitysten ajoituksesta vuoden 2023 viimeiselle neljännekselle ja tavallista laajemmasta kunnossapitotoiminnasta vuoden 2024 alkupuoliskolla. Vuoden alkupuoliskolle on suunniteltu kunnossapitoseisokit UPM Paso de los Torosin, UPM Fray Bentosin ja UPM Pietarsaaren sellutehtailla sekä kaikissa kolmessa Olkiluodon ydinvoimalayksikössä.

Kutsu verkkolähetykseen UPM:n tilinpäätöstiedotteesta 2023

Analyytikoille ja sijoittajille tarkoitettu verkkolähetys ja puhelinkonferenssi alkavat klo 13.15. UPM:n tilinpäätöstä esittelevät englanniksi toimitusjohtaja Massimo Reynaudo sekä talous- ja rahoitusjohtaja Tapio Korpeinen. Lähetystä voi seurata UPM:n verkkosivuilla.

Kysymysten esittäminen edellyttää puhelinkonferenssiin rekisteröitymistä. Rekisteröityminen tapahtuu tästä linkistä. Rekisteröitynyt saa puhelinnumeron, henkilökohtaisen tunnuksen ja konferenssitunnuksen, joilla hän pääsee osallistumaan konferenssiin. Kysymysten esittäminen tapahtuu näppäilemällä puhelimeen *5, jolloin kysyjä liittyy operaattorin jonoon.

Verkkolähetyksen tallenne on katsottavissa 12 kuukauden ajan UPM:n verkkosivuilla.

*

Ne tämän katsauksen kannanotot, jotka eivät koske jo toteutuneita tosiasioita, ovat tulevaisuutta koskevia arvioita. Tällaisia arvioita ovat esimerkiksi odotukset, jotka koskevat markkinoiden kasvua ja kehitystä, kasvua ja kannattavuutta koskevat odotukset sekä lausumat, joissa esiintyy sana "uskoa", "odottaa", "ennakoida", "aavistaa" tai muu vastaava ilmaisu. Koska nämä arviot perustuvat tämänhetkisiin suunnitelmiin ja arvioihin, ne sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä, jotka saattavat johtaa siihen, että todelliset tulokset poikkeavat olennaisesti niitä koskevista kannanotoista. Tällaisia tekijöitä ovat mm. (1) toimintaedellytykset, kuten esim. tuotannon jatkuva onnistuminen ja siitä saatava tehokkuushyöty, tuotantopanosten saatavuus ja kustannukset, tuotekehityksen jatkuva onnistuminen, uusien tuotteiden kysyntä, nykyisten ja tulevien yhteistyöjärjestelyiden onnistuminen, liiketoimintastrategian tai kehityssuunnitelmien tai -kohteiden muuttuminen, konsernin patenttien ja muiden immateriaalioikeuksien tuottaman suojan muuttuminen, edellytysten muuttuminen koskien pääoman saantia hyväksyttävillä ehdoilla; (2) alan olosuhteet, kuten esim. tuotteiden kysynnän voimakkuus, kilpailutilanne, konsernin tuotteiden maailmanlaajuiset vallitsevat ja tulevat markkinahinnat ja niitä koskevat hinnoittelupaineet, konsernin asiakkaiden ja kilpailijoiden taloudellinen tilanne, kilpailijoiden mahdolliset uudet kilpailevat tuotteet ja teknologia; ja (3) yleinen taloudellinen tilanne, kuten esim. konsernin maantieteellisten päämarkkina-alueiden taloudellinen kasvuaste tai valuuttakurssien ja korkotason muutokset. Keskeiset tulokseen vaikuttavat tekijät ja konsernin kustannusrakenne esitellään vuoden 2022 vuosikertomuksen sivuilla 173–174. Riskit ja mahdollisuudet esitellään sivuilla 32–33 sekä riskit ja riskienhallinta sivuilla 132–137.

*

UPM-Kymmene Oyj
Pirkko Harrela
Johtaja, Sidosryhmäsuhteet

UPM, Mediasuhteet
ma-pe klo 9–16
puh. 040 588 3284
media@upm.com

UPM
Tarjoamme uusiutuvia ja vastuullisia ratkaisuja ja innovoimme tulevaisuuden vaihtoehtoja fossiilisen talouden ratkaisuihin kuudella liiketoiminta-alueella: UPM Fibres, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Communication Papers ja UPM Plywood. Alamme johtavana toimijana ja vastuullisuuden edelläkävijänä olemme allekirjoittaneet YK:n 1,5 asteen ilmastositoumuksen. Ilmastonmuutosta hillitsevät tavoitteemme ja toimenpiteemme perustuvat tieteelliseen tutkimukseen. Yhtiössämme työskentelee noin 16 500 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10,5 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. UPM Biofore – Beyond fossils. www.upm.fi

Seuraa UPM:ää X | LinkedIn | Facebook | YouTube | Instagram | #UPM #biofore #beyondfossils