UPM puolivuosikatsaus 2023: Voimakas käänne markkinoilla painoi Q2-tuloksen poikkeuksellisiin pohjalukemiin – transformaatio jatkuu

Pörssitiedote 25.7.2023 9.30 EEST

UPM-Kymmene Oyj                        Pörssitiedote (Puolivuosikatsaus)                25.7.2023 klo 9.30

UPM puolivuosikatsaus 2023:
Voimakas käänne markkinoilla painoi Q2-tuloksen poikkeuksellisiin pohjalukemiin – transformaatio jatkuu

Q2 2023 lyhyesti

 • Liikevaihto oli 2 558 (Q2 2022: 2 562) miljoonaa euroa
 • Vertailukelpoinen liikevoitto laski 71 % ja oli 114 (387) miljoonaa euroa eli 4,5 % (15,1 %) liikevaihdosta
 • Varastojen purku vaikutti toimitusmääriin monissa tuotearvoketjuissa
 • Sellun ja energian hinnat laskivat syklin pohjalukemiin
 • Liiketoiminnan rahavirta oli 459 (-879) miljoonaa euroa, ja sitä tukivat rahavirrat energiasuojauksista
 • UPM Paso de los Torosin sellutehtaan tuotanto Uruguayssa ylösajovaiheessa suunnitelman mukaisesti
 • OL3-ydinvoimalaitosyksikkö aloitti säännöllisen kaupallisen sähköntuotannon
 • UPM Schongaun tehtaan paperikone 6 Saksassa ja UPM Steyrermühlin paperikone 4 Itävallassa suljettiin pysyvästi

H1 2023 lyhyesti

 • Liikevaihto kasvoi 5 % ja oli 5 345 (H1 2022: 5 069) miljoonaa euroa
 • Vertailukelpoinen liikevoitto laski 29 % ja oli 470 (664) miljoonaa euroa, mikä oli 8,8 % (13,1 %) liikevaihdosta
 • Liiketoiminnan rahavirta oli 1 173 (-867) miljoonaa euroa, ja sitä tukivat rahavirrat energiasuojauksista
 • Nettovelka laski 2 557 (2 688) miljoonaan euroon, ja nettovelan suhde EBITDAan oli 1,07 (1,42)
 • Rahavarat ja käyttämättömät luottolimiitit olivat 6,4 miljardia euroa katsauskauden lopussa
 • UPM vei päätökseen vetäytymisensä Venäjältä
 • UPM Leunan biokemikaalijalostamohankkeen aikataulu päivitetty, jalostamon odotetaan käynnistyvän vuoden 2024 loppuun mennessä, ja kokonaisinvestoinniksi arvioidaan 1 180 miljoonaa euroa

Tunnuslukuja

 Q2/2023Q2/2022Q1/2023Q1–Q2/2023Q1–Q2/2022Q1–Q4/2022
Liikevaihto, milj. euroa        2 558        2 562        2 787        5 345        5 069        11 720
Vertailukelpoinen EBITDA, milj. euroa        255        506        477        732        883        2 536
% liikevaihdosta        10,0        19,7        17,1        13,7        17,4        21,6
Liikevoitto, milj. euroa        108        335        318        426        518        1 974
Vertailukelpoinen liikevoitto (EBIT), milj. euroa        114        387        356        470        664        2 096
% liikevaihdosta        4,5        15,1        12,8        8,8        13,1        17,9
Voitto ennen veroja, milj. euroa        96        361        239        336        540        1 944
Vertailukelpoinen voitto ennen veroja, milj. euroa        101        413        344        445        686        2 066
Kauden voitto, milj. euroa        77        292        183        261        431        1 556
Vertailukelpoinen kauden voitto, milj. euroa        77        329        281        358        561        1 679
Tulos per osake (EPS), euroa        0,15        0,53        0,33        0,48        0,78        2,86
Vertailukelpoinen EPS, euroa        0,15        0,60        0,51        0,66        1,02        3,09
Oman pääoman tuotto (ROE), %        2,5        10,5        5,7        4,2        7,7        13,0
Vertailukelpoinen ROE, %        2,5        11,8        8,7        5,8        10,0        14,0
Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE), %        3,0        10,0        6,0        4,5        7,8        12,8
Vertailukelpoinen ROCE, %        3,1        11,5        8,4        5,8        9,7        13,6
Liiketoiminnan rahavirta, milj. euroa        459        -879        714        1 173        -867        508
Liiketoiminnan rahavirta per osake, euroa        0,86        -1,65        1,34        2,20        -1,63        0,95
Oma pääoma per osake kauden lopussa, euroa        21,24        20,57        23,42        21,24        20,57        23,44
Sijoitettu pääoma kauden lopussa, milj. euroa        15 322        15 637        16 478        15 322        15 637        17 913
Nettovelka kauden lopussa, milj. euroa        2 557        2 688        2 167        2 557        2 688        2 374
Nettovelka/EBITDA (viim. 12 kk)        1,07        1,42        0,82        1,07        1,42        0,94
Henkilöstö kauden lopussa        17 571        17 601        16 985        17 571        17 601        17 236


Toimitusjohtaja Jussi Pesonen kommentoi tulosta:

"Liiketoimintaympäristö oli poikkeuksellinen ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Geopoliittinen epävarmuus, hidastunut taloudellinen toimeliaisuus ja korkea inflaatio vaikuttivat kuluttajiin. Samaan aikaan poikkeuksellinen varastojen purkaminen jatkui toimialan tuotearvoketjuissa. Seurauksena oli voimakas ja nopea käänne markkinoilla. Tuotteiden toimitusmäärät olivat selvästi alle arvioidun loppukäyttökysynnän, ja hyödykkeiden, kuten sellun ja energian, maailmanmarkkinahinnat laskivat historiallisista huipuista syklin pohjalukemiin puolessa vuodessa.

Toisen neljänneksen tuloksemme oli pettymys. Liikevaihtomme oli 2 558 miljoonaa euroa eli edellisvuoden tasoa. Vertailukelpoinen liikevoitto laski 114 miljoonaan euroon (Q2 2022: 387 miljoonaa euroa). Markkinahaasteiden lisäksi vuosineljänneksen tulokseen vaikuttivat UPM Fibresin, UPM Energyn ja UPM Biofuelsin suuret kunnossapitotyöt sekä Paso de los Torosin käynnistykseen liittyvät normaalit kustannukset.
Liiketoiminnan rahavirta oli vakaa 459 miljoonaa euroa, ja sitä tukivat rahavirrat energiasuojauksista. Taseemme on edelleen erittäin vahva. Nettovelka laski 2 557 miljoonaan euroon. Rahavarat ja käyttämättömät luottolimiitit olivat neljänneksen lopussa 6,4 miljardia euroa.

Toisella vuosineljänneksellä useimpien tuotteidemme toimitukset jäivät merkittävästi pitkän aikavälin keskiarvoista. Toimituksiin vaikutti edelleen jatkunut varastojen purkaminen. UPM Communication Papers ja UPM Plywood suoriutuivat hyvin matalien toimitusmäärien ja laskevien hintojen ympäristössä. UPM Raflatac ja UPM Specialty Papers onnistuivat yksikkömarginaalien hallinnassa, mutta tulokset jäivät heikoiksi alempien toimitusmäärien johdosta. UPM Fibresin ja UPM Energyn toimitusmäärät kasvoivat, mutta hinnat laskivat merkittävästi vertailukausista.

Myönteistä toisessa vuosineljänneksessä oli se, että muuttuvat tuotantokustannukset laskivat ja vaikuttivat tulokseen positiivisesti. Vastasimme markkinoiden haasteisiin jatkamalla aktiivista marginaalien hallintaa ja leikkaamalla nopeasti kustannuksia. UPM:n eri liiketoiminnoissa vähennetään työvoimaa sekä pysyvästi että väliaikaisesti, hyödynnetään joustavia työaikoja sekä toteutetaan uudelleenjärjestelyjä. UPM Communication Papers sulki pysyvästi UPM Schongaun paperitehtaan PK6:n Saksassa ja UPM Steyrermühlin tehtaan PK4:n Itävallassa. Liiketoiminta jatkaa kapasiteettinsa sopeuttamista vastaamaan kannattavaa asiakaskysyntää strategiansa ja pitkän aikavälin markkinanäkymiensä mukaisesti.

Näiden toimenpiteiden ja erittäin kilpailukykyisten tehtaidensa ansiosta UPM:llä on hyvät edellytykset menestyä, kun toimitusmäärät alkavat palautua normaalimmalle tasolle.

Strategisen virstanpylvään, Paso de los Torosin sellutehtaan ensimmäiset asiakastoimitukset alkoivat Uruguayssa toukokuussa. Tehtaan käynnistäminen on edennyt hyvin, ja se on saavuttanut 70 prosentin tuotantovauhdin heinäkuussa. Odotamme tehtaan käyttökatteen olevan positiivinen kolmannella vuosineljänneksellä, vaikka sellun hinnat ovatkin syklin pohjatasoa. Kun tehdas on täydessä tuotannossa ja optimoitu, sen odotetaan saavuttavan erittäin kilpailukykyisen kassakustannustason, noin 280 dollaria toimitettua sellutonnia kohden. Tähän vaikuttavat tehokas puunhankinta, suuri koko, paras käytettävissä oleva tekniikka ja tehokas logistiikka. Suurin osa sellukapasiteetistamme on nyt Uruguayssa. Puuviljelmiin perustuva, erittäin kilpailukykyinen liiketoiminta tarjoaa myös pitkän aikavälin kasvumahdollisuuksia eri biomateriaaleissa.

Toinen virstanpylväämme eli OL3-ydinvoimalaitosyksikkö aloitti säännöllisen kaupallisen tuotannon, mikä kasvattaa hiilidioksidivapaata sähköntuotantoamme lähes 50 prosenttia. Pidemmällä aikavälillä UPM:n kilpailukykyinen ja ketterä energialiiketoiminta avaa kasvumahdollisuuksia synteettisissä polttoaineissa ja materiaaleissa.

Biokemikaali-investointimme Saksan Leunassa etenee, ja biojalostamo sai toimintaluvan toukokuussa. Hanke on kuitenkin kärsinyt poikkeuksellisen haastavasta investointiympäristöstä, jossa on ollut pulaa materiaaleista ja urakoitsijoista. Näissä olosuhteissa tämän lajissaan ensimmäisen biojalostamon rakentaminen ja pienempienkin muutosten toteuttaminen on ollut vaativaa ja aiheuttanut aikataulumuutoksia ja viivästyksiä. Investointihankkeen odotetaan nyt valmistuvan vuoden 2024 loppuun mennessä, ja hankkeen kustannuksiksi arvioidaan 1 180 miljoonaa euroa. Hanke etenee täyttä vauhtia. Jalostamoalueen varsinaiset rakennustyöt valmistuvat kuluvan vuoden kolmannella vuosineljänneksellä, ja jalostamon käyttöönotto toteutetaan vaiheittain tämän vuoden viimeisestä neljänneksestä alkaen.

Meillä on täysi luottamus biokemikaaliliiketoimintamme kannattavuuteen ja UPM Leunassa käytettäviin teknologioihin. Ensimmäisestä jalostamosta saatavat opit hyödyttävät liiketoiminnan laajentamista tulevaisuudessa. Kaupallisella puolella olemme rakentaneet onnistuneesti yhteistyötä ja kumppanuuksia jakelijoiden, asiakkaiden ja globaalien brändien kanssa. Kiinnostus fossiilisia materiaaleja korvaavia uusiutuvia tuotteitamme kohtaan on ollut suurta.

Rotterdamiin mahdollisesti rakennettavan biopolttoainejalostamon yksityiskohtainen kaupallinen ja tekninen perussuunnittelu jatkuu.

Alkuvuosi oli kaiken kaikkiaan haastava koko maailman sopeutuessa uusiin taloudellisiin ja poliittisiin realiteetteihin. Luotan kuitenkin siihen, että liiketoimintomme suoriutuvat selvästi paremmin, kun suhdanteet kääntyvät suotuisimmiksi. UPM:n pitkän aikavälin positiiviset ajurit ja kasvunäkymät ovat ennallaan ja innostavia."

Näkymät vuodelle 2023

Koko vuoden 2023 vertailukelpoisen liikevoiton odotetaan laskevan vuodesta 2022. UPM:n vertailukelpoisen liikevoiton vuoden 2023 jälkipuoliskolla odotetaan olevan samaa tasoa tai parempi kuin vuoden 2023 alkupuoliskolla.

UPM:n toimitusmäärien odotetaan nousevan vuoden 2023 jälkipuoliskolla vuoden alkupuoliskoon verrattuna. Toimitukset olivat epätavallisen matalat vuoden 2023 alkupuoliskolla, mihin vaikutti merkittävä varastojen purkaminen eri tuotearvoketjuissa. Varastojen purkamisen vaikutuksen odotetaan vähenevän asteittain vuoden toisella puoliskolla, jolloin UPM:n toimitukset voivat elpyä kohti arvioitua loppukäyttökysyntää. Tuotannon käynnistyminen UPM Paso de los Torosin sellutehtaalla ja OL3-ydinvoimalaitosyksikössä kasvattavat UPM:n toimituksia vuoden 2023 loppupuoliskolla.

Sellun ja sähkön markkinahinnat olivat historiallisen korkealla tasolla vuoden 2022 loppupuoliskolla ja laskivat nopeasti syklin arvioiduille pohjatasoille vuoden 2023 alkupuoliskolla. Vuoden jälkipuolisko alkaa alhaisilla sellun ja sähkön hinnoilla, mikä vaikuttaa näiden hyödykkeiden hinnoista riippuvien liiketoimintojen tuloksiin. Muissa liiketoiminnoissa UPM jatkaa marginaalien hallintaa.

Muuttuvien kustannusten odotetaan laskevan vuoden 2023 jälkipuoliskolla verrattuna vuoden alkupuoliskoon. Lisäksi UPM toteuttaa toimenpiteitä laskeakseen kiinteitä ja muuttuvia kustannuksia.

Kutsu UPM:n 2023 puolivuosikatsauksen webcastiin ja lehdistötilaisuuteen

Analyytikoille ja sijoittajille tarkoitettu englanninkielinen webcast-lähetys ja puhelinkonferenssi alkaa klo 13.15. UPM:n puolivuosikatsausta esittelevät toimitusjohtaja Jussi Pesonen sekä talous- ja rahoitusjohtaja Tapio Korpeinen. Lähetystä voi seurata UPM:n verkkosivuilla, mutta kysymysten esittäminen edellyttää puhelinkonferenssiin rekisteröitymistä.

Rekisteröityminen tapahtuu tästä linkistä. Rekisteröitynyt saa puhelinnumeron, henkilökohtaisen tunnuksen ja konferenssitunnuksen, joilla hän pääsee osallistumaan konferenssiin. Kysymysten esittäminen tapahtuu näppäilemällä puhelimeen *5, jolloin kysyjä liittyy operaattorin jonoon.

Webcastin tallenne on katsottavissa 12 kuukauden ajan osoitteessa www.upm.fi.

Heti sijoittajapuhelun jälkeen klo 14.45 toimitusjohtaja Pesonen esittelee puolivuosikatsausta medialle suomenkielisessä mediatilaisuudessa ja verkkolähetyksessä. Ilmoittautuminen yhtiön pääkonttorissa, Alvar Aallon katu 1, Helsinki, pidettävään tilaisuuteen sekä verkkolähetykseen tapahtuu tästä linkistä. Linkki itse verkkotilaisuuteen lähetetään vain ilmoittautuneille.

*

Ne tämän katsauksen kannanotot, jotka eivät koske jo toteutuneita tosiasioita, ovat tulevaisuutta koskevia arvioita. Tällaisia arvioita ovat esimerkiksi odotukset, jotka koskevat markkinoiden kasvua ja kehitystä, kasvua ja kannattavuutta koskevat odotukset sekä lausumat, joissa esiintyy sana "uskoa", "odottaa", "ennakoida", "aavistaa" tai muu vastaava ilmaisu. Koska nämä arviot perustuvat tämänhetkisiin suunnitelmiin ja arvioihin, ne sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä, jotka saattavat johtaa siihen, että todelliset tulokset poikkeavat olennaisesti niitä koskevista kannanotoista. Tällaisia tekijöitä ovat mm. (1) toimintaedellytykset, kuten esim. tuotannon jatkuva onnistuminen ja siitä saatava tehokkuushyöty, tuotantopanosten saatavuus ja kustannukset, tuotekehityksen jatkuva onnistuminen, uusien tuotteiden kysyntä, nykyisten ja tulevien yhteistyöjärjestelyiden onnistuminen, liiketoimintastrategian tai kehityssuunnitelmien tai -kohteiden muuttuminen, konsernin patenttien ja muiden immateriaalioikeuksien tuottaman suojan muuttuminen, edellytysten muuttuminen koskien pääoman saantia hyväksyttävillä ehdoilla; (2) alan olosuhteet, kuten esim. tuotteiden kysynnän voimakkuus, kilpailutilanne, konsernin tuotteiden maailmanlaajuiset vallitsevat ja tulevat markkinahinnat ja niitä koskevat hinnoittelupaineet, konsernin asiakkaiden ja kilpailijoiden taloudellinen tilanne, kilpailijoiden mahdolliset uudet kilpailevat tuotteet ja teknologia; ja (3) yleinen taloudellinen tilanne, kuten esim. konsernin maantieteellisten päämarkkina-alueiden taloudellinen kasvuaste tai valuuttakurssien ja korkotason muutokset. Keskeiset tulokseen vaikuttavat tekijät ja konsernin kustannusrakenne esitellään vuoden 2022 vuosikertomuksen sivuilla 173–174. Riskit ja mahdollisuudet esitellään sivuilla 32–33 sekä riskit ja riskienhallinta sivuilla 132–137.

*

UPM-Kymmene Oyj
Pirkko Harrela
Johtaja, Sidosryhmäsuhteet

UPM, Mediasuhteet
ma-pe klo 9–16
puh. 040 588 3284
media@upm.com

UPM
Tarjoamme uusiutuvia ja vastuullisia ratkaisuja ja innovoimme tulevaisuuden vaihtoehtoja fossiilisen talouden ratkaisuihin kuudella liiketoiminta-alueella: UPM Fibres, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Communication Papers ja UPM Plywood. Alamme johtavana toimijana ja vastuullisuuden edelläkävijänä olemme allekirjoittaneet YK:n 1,5 asteen ilmastositoumuksen. Ilmastonmuutosta hillitsevät tavoitteemme ja toimenpiteemme perustuvat tieteelliseen tutkimukseen. Yhtiössämme työskentelee noin 17 200 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 11,7 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. UPM Biofore – Beyond fossils. www.upm.fi

Seuraa UPM:ää Twitter | LinkedIn | Facebook | YouTube | Instagram | #UPM #biofore #beyondfossils