UPM syventää tieteellistä tietopohjaa tuotteidensa ilmastovaikutuksista

Lehdistötiedote 22.4.2022 10.00 EEST

Suomen ympäristökeskus (SYKE) ja saksalainen energia- ja ympäristötutkimusinstituutti (IFEU) ovat tänään julkaisseet tieteellisen raportin Fossil carbon emission substitution and carbon storage effects of wood-based products - Puupohjaisten tuotteiden fossiilisten hiilidioksidipäästöjen substituutio- ja hiilivarastovaikutukset". Raportti keskittyy puupohjaisten tuotteiden hiilen varastointiin sekä siihen, miten fossiilisten raaka-aineiden korvaaminen puupohjaisilla vähentää fossiilisia hiilidioksidipäästöjä. Raportti on osa Suomen ympäristökeskuksen tieteellisten raporttien sarjaa, ja UPM on tilannut ja rahoittanut sen.

”Toistaiseksi ei ole ollut tieteeseen perustuvaa, johdonmukaista tapaa laskea metsäteollisuuden kokonaisvaltaisia ilmastovaikutuksia. Tämä raportti auttaa kehittämään tätä laskentatapaa”, sanoo UPM:n vastuullisuusjohtaja Sami Lundgren.

”Raportti osoittaa selvästi, että metsillä ja puupohjaisilla tuotteilla on rooli ilmastonmuutoksen hillitsemisessä. Ilmastovaikutuksia arvioitaessa tulee huomioida erilaisia ​​näkökohtia, kuten metsien hiilensidonta, hiilen varastointi puupohjaisiin tuotteisiin, puuraaka-aineen uudelleen käyttö (esim. kierrätys) ja fossiilipohjaisten kasvihuonekaasupäästöjen välttäminen fossiilisia materiaaleja ja energiaa korvaamalla.”

”Puupohjaisten tuotteiden ilmastovaikutusten arviointi on haastavaa. Puuta käytetään monin eri tavoin ja siksi siihen liittyy monia oletuksia ja epävarmuuksia. Tämä raportti auttaa ymmärtämään ja ratkomaan näitä haasteita käytännössä”, sanoo Sampo Soimakallio Suomen ympäristökeskuksesta.

”Tuotteiden hiilijalanjälkeen liittyvä tieto on yhä tärkeämpää. Niihin liittyvät laskentamenetelmät eivät ole kuitenkaan aina selkeästi määriteltyjä, vaikka käytössä on erilaisia kansainvälisiä standardeja. Näin ollen hiilijalanjälkitietojen luotettavuutta voidaan kyseenalaistaa. Tämä raportti painottaakin metodologisen läpinäkyvyyden tärkeyttä”, toteaa Horst Fehrenbach IFEU:sta.

Raportti antaa käytännön ohjeita ilmastovaikutusten arvioimiseen sekä tuote- että yritystasolla. Lisäksi se avaa näiden arvioiden rajoitteita ja oletuksia. UPM:n tavoitteena on hyödyntää raporttia ilmastoraportointinsa kehittämisessä ja siihen liittyvien eri tulokulmien systemaattisessa arvioinnissa.

Englanninkielinen raportti on luettavissa Suomen ympäristökeskuksen verkkosivuilta.

Lisätietoja antavat:
Vastuullisuusjohtaja Sami Lundgren, UPM, puh. 040 5800 910
Ryhmäpäällikkö Sampo Soimakallio, Suomen ympäristökeskus, puh. 0295 251 803
Osastonjohtaja Horst Fehrenbach, IFEU, puh. +49 (0)6221 4767 16

UPM, Mediasuhteet
ma-pe klo 9-16
puh. 040 588 3284
media@upm.com

UPM
Tarjoamme uusiutuvia ja vastuullisia ratkaisuja ja innovoimme tulevaisuuden vaihtoehtoja fossiilisen talouden ratkaisuille kuudella liiketoiminta-alueella: UPM Fibres, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Communication Papers ja UPM Plywood. Alamme johtavana toimijana ja vastuullisuuden edelläkävijänä olemme allekirjoittaneet YK:n 1,5 asteen ilmastositoumuksen. Ilmastonmuutosta hillitsevät tavoitteemme ja toimenpiteemme perustuvat tieteelliseen tutkimukseen. Yhtiössämme työskentelee noin 17 000 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 9,8 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. UPM Biofore – Beyond fossils. www.upm.fi

Seuraa UPM:ää Twitter | LinkedIn | Facebook | YouTube | Instagram | #UPM #biofore #beyondfossils